Založ si blog

Detektor lži Igora Matoviča

Pri vyšetrovaní trestných činov sa orgány činné v trestnom konaní stretávajú s návrhmi obvinených a poškodených na vykonanie skúšky na tzv. „detektore lži“. Na psychofyziologické overovanie pravdovravnosti cez detektor lži, resp. polygraf, existujú rozporuplné názory.

K princípu ako funguje, možno uviesť, že reflexívne psychické reakcie ľudského tela na vonkajšie podnety možno merať. Detektor lži meria autonómne fyziologické reakcie ako rýchlosť tepu, frekvenciu dýchania, zmeny hrudného a brušného dýchania, svalové napätie, kožnogalvanický odpor.

Osobe sa kladú otázky postavené tak, aby odpovedala buď áno alebo nie.

Najprv sa kladú neutrálne otázky, napr. o počasí, meno, vek. Zmerajú sa hodnoty fyziologických funkcií „normálu“, a potom sa začnú medzi neutrálne otázky vkladať otázky, ktoré sú rozhodujúce, napríklad – či sa nachádzal na mieste činu, či podviedol štát na daniach a podobne.

Pri každej odpovedi sa zaznamenávajú zmeny v hodnotách fyziologických funkcií oproti „normálu“. Zisťujú sa odchýlky v reakciách tela.

Skúšanému sa môžu prezentovať aj vizuálne stimuly (obrázky, predmety), na ktoré má odpovedať, či ich pozná, alebo nie.

Závery z takejto „skúšky pravdovravnosti“ trestno-právna teória i prax však neuznáva, hoci podľa oznámenia Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ (ďalej len „KEÚ“) zo dňa 18.04.2013, sp. zn. PPZ-KEU-520/2013 vykonáva KEÚ vyšetrenia na detektore lži a závery z neho je možné považovať za kriminalisticko – technický prostriedok, ktorý môže slúžiť na zameranie vyšetrovania za účelom vyhľadania, zistenia a vykonania dôkazov, resp. môže pomôcť potvrdiť alebo vyvrátiť fakty zistené v procese vyšetrovania.

Aj z uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 27.02.2019, sp. zn. 7S/131/2018 vyplýva, že policajtovi odboru hraničnej kontroly bola daná  možnosť jeho nadriadeným policajtom zúčastniť sa vykonania skúšky psychofyziologického overovania pravdovravnosti, aby preukázal, že neposkytol internú inštruktáž reportérke televízie JOJ. Policajt priamo na pracovisku oddelenia aplikovanej psychofyziológie KEÚ vykonanie skúšky odmietol. Aj preto bol vyhodnotený tak, že nezabezpečil ochranu utajovaných skutočností a nespĺňa predpoklady na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ v zmysle zákona 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odmietnutie vykonania skúšky na detektore lži malo pre policajta dôsledky – stratu previerky.

Pokiaľ ide o trestné konanie, čitateľ si môže vyhľadať na internetovej stránke Najvyššieho súdu SR (https://www.nsud.sk/rozhodnutia/) dve nasledujúce rozhodnutia:

1/  Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 30.05.2014, sp. zn. 5 Tdo 33/2014 odmietol dovolanie obvineného, v ktorom o.i. obvinený namietal, že nebol vyšetrený na detektore lži, ktorý by potvrdil pravdivosť jeho tvrdenia. To súd odmietol z dôvodu, že takýto dôkaz vykonať nemožno, lebo Trestný poriadok nepozná vykonanie dôkazu detektorom lži. Najvyšší súd SR konštatuje, že žiadny prístroj nemôže merať lož či pravdu a ani polygraf to nedokáže, a preto vyšetrenie na tomto prístroji nie je súčasťou dôkazov, ktoré je možné použiť v rámci trestného konania.

2/  Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 01.06.2009, sp. zn. 1 Tdo V 33/209/2007 odmietol dovolanie obžalovaných, ktorí sa dobrovoľne podrobili testu na najmodernejšom počítačovom polygrafe (detektor lži) u renomovaného odborníka s 30 ročnou praxou, kde na otázky či spáchali trestný čin znásilnenia a vraždy odpovedali NIE a počítač ich odpovede vyhodnotil tak, že nebolo identifikované klamstvo.

Podľa obhajoby polygraf sa ako podporný dôkaz bežne využíva v mnohých krajinách sveta. Je dokázané, že je presný na 90 až 95 %, pričom pravdepodobnosť, že by ho oklamali všetci 4 obžalovaní sa podľa obhajoby rovná nule. Na to súd reagoval tým, že Najvyšší súd USA už v roku 1998 rozhodol, že výsledky získané na detektore lži nie je možné použiť pred súdom ako dôkaz. Podľa súdu výsledky vyšetrenia obvineného na polygrafe, tzv. detektore lži, nemožno v trestnom konaní použiť ako dôkaz, pretože podstatou takéhoto vyšetrenia je výsluch obvineného ku skutočnostiam, ktoré sa týkajú trestného činu.

V trestnom konaní však možno použiť len tie poznatky, ktoré obvinený poskytol v súlade s ustanovením § 91 a nasl. Trestného poriadku č. 141/1961 Zb. (pozn. v súčasnosti § 121 a nasl. Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z.), čo v prípade vyšetrenia na detektore lži (výsluch na detektore) nie je splnené.

Podľa ust. §119 ods. 2 TP za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.

Dôkazom je poznatok, informácia získaná z dôkazného prostriedku v súlade so zákonom.

Dôkaznými prostriedkami sú procesné úkony orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu, ako aj znalecké posudky, odborné vyjadrenia, relevantné veci a listiny, pričom v ust. §119 ods. 2 TP uvedené dôkazné prostriedky sú vymenované len príkladmi, čo vyplýva zo slova „najmä“, a preto tu nie je v teoreticko-právnej rovine vylúčený detektor lži ako dôkazný prostriedok.

Podľa súdnej praxe však výsledky vyšetrenia na polygrafe nemožno použiť ako dôkaz, pretože sa jedná o „pseudo výsluch“ vykonaný v rozpore s ustanoveniami Trestného poriadku o vedení výsluchu, podľa ktorých je vylúčené, aby vypočúvaný odpovedal na položené otázky len „áno“ alebo „nie“.  Obvinenému, resp. svedkovi musí byť daná možnosť súvisle opísať skutočnosti dôležité pre trestné konanie. Otázky sa im musia klásť ohľaduplne a zrozumiteľne.

Detektor lži berie aj obvinenému možnosť brániť sa akýmkoľvek spôsobom, pretože tu nemôže klamať…

Záver: detektor lži má svoje uplatnenie pri interných kontrolách únikov informácií, v prijímacom konaní na špecializované útvary, kde je nutné preveriť, či je policajt korumpovateľný, vydierateľný a podobne.

Slúži ako taktický prostriedok overenia alebo preverenia nejakej hypotézy.

V trestnom konaní však vzhľadom na ustálenú súdnu prax nemá žiaden význam, a preto treba všetky návrhy na vyšetrenie na detektore lži odmietnuť. Do budúcnosti však možno očakávať, že psychofyziologické overovanie pravdovravnosti na polygrafe ako akákoľvek iná kriminalistická metóda v minulosti, sa bude vyvíjať a časom sa upraví do podoby, ktorá bude aj súdmi akceptovaná. (mjr. Ing. Marek TOMAN)

 

+

 

„Voláte sa pán Matovič?“

„Ste spokojný s krstným menom Igor?“

„Miloval vás váš otec?“

„Máte rád peniaze? Máte rád, keď máte veľa peňazí? Máte peniaze uložené v daňovom raji?“

„Je pravdou, že v prvom rade milujete seba samého ako nikdy nikoho?“

„Ste normálny?“

„Viete rozlíšiť dobré od zlého? Viete, čo je to dobré?“

„Myslíte iba na seba?“

„Vydiera vás niekto? Drží vás niekto za xxxx?“

„Pomáhate diablovi dobrovoľne?“

„Hnevali ste sa na poslanca Richarda Sulíka, keď vás pred rokmi vylúčil zo strany SaS?“

„Ukradli ste niečo?“

„Je pravdou, že ste v počiatkoch pôsobenia v NR SR nedodržali dohodu s Richardom Sulíkom?“

„Vedeli ste vôbec, že ste nejakú dohodu so Sulíkom mali?“

„Vlastníte mafiánsku skupinu, ktorej vládnete ako Generál?“

„Ste súčasťou mafiánskej skupiny? Ste pre nich čosi ako Don Corleone? Ste ich šéfom?“

„Podvádzali ste štát SR na daniach?“

„Okradli ste vlastnú rodinu?“

„Pán Vladimír Palko vás obvinil, že vy ste nechceli mať =nezávislé= osobnosti, ale cvičené opice – hnevali ste sa na neho kvôli tomu?“

„Je pravda, že ste poslali politických veteránov na detektor lži zámerne? Vedeli ste vopred, že to odmietnu? Chápali ste vôbec niekedy, že ste ich urazili?“

„Pochopili ste, že poslať starých matadorov na detektor lži je urážka podobná previerkam za socializmu, keď vládla KSČ?“

„Učili ste sa klamať už ako dieťa? Neskôr?“

„Hnevali ste sa na svojho otca, keď vám zjedol opečenú kožu z kuraťa? Hnevali ste sa na neho za to? Preklínali ste ho? Želali ste mu smrť?“

„Vysvetlil vám niekto, čo je to demokracia?“

„Vaše prvé pokusy kradnúť boli už v detstve?“

„Už vám niekto povedal, na čo má opozícia v parlamantarizme nárok? Chápete pojem demokracia?“

„Viete naplno, že vás v ostatných voľbách do NR SR volilo iba 25,02 % z tých, ktorí prišli voliť?“

„Povedal vám už niekto, že súčasnú koalíciu, ktorej ste premiérom, volilo dohromady 45,24 % z tých, ktorí prišli voliť a preto sa nedá morálne odvolávať na Väčšinu?“

„Podviedli ste štát na odvodoch? Podviedli ste štát na daniach? Využili ste bieleho koňa?“

„Poznáte spôsoby ako okradnúť štát?“

„Prezradili vám, že na voľby prišlo voliť iba 65,79 % zo všetkých voličov, ktorí mali právo voliť?“

„Uvedomili ste si, že nahrávate Radka Procházku bez toho, že by ste dostali úradný súhlas na odpočúvanie od orgánov činných v trestnom konaní?“

„Okradli ste už niekoho? Okradli ste štát SR v časoch vlády smerákov?“

„Je pravda, že nenávidíte Roberta Fica viac ako svojho otca, ktorý vám zjedol kožu z kuraťa?“

„Ste oligarcha? Vysvetlil vám už niekto, čo je to pojem oligarcha?“

„Podvádzali ste kontrolné orgány za vlády Roberta Fica?“

„Korumpovali ste v časoch smeráckej vlády?“

„Podplácali ste niekoho, aby vám pomohol okradnúť štát?“

„Podplatili ste niekoho, aby vykonal zločin proti záujmom štátu?“

„Podviedli ste vo voľbách, aby ste tým získali vyšší zisk?“

„Okradli ste niekoho?“

„Viete, čo je to klamstvo? Radi klamete? Máte pôžitok, keď klamete? Máte pôžitok z toho, keď ublížite súperovi?“

„Máte radi kamery? Milujete obdiv publika? Robí vám dobre, keď ste stredom pozornosti?“

„Počuli ste, že hlavný hygienik Mikas zdôraznil – len od 09:00 do 11:00 hod. doobeda?“

„Počuli ste Mikasa vyrieknuť vetu – Budú hazardovať so svojím zdravím, so svojím vlastným životom, ak nevyužijú ten čas?“

„Uvedomujete si, že ponižujete opozičných politikov? Sú to ľudia? Iba vy ste človek?“

„Chápete, že aj iní ľudia robia len to, čo môžu?“

„Je to pravda, že často ponižujete spolupracovníkov bez toho, že by vám to trklo? Nadávate často na oponentov?“

„Prepísali ste na manželku majetok, aby ste tak okafrali záujmy štátu?“

„Stalo sa vám, že ste šírili lži, aby ublížili ľuďom?“

„Mali ste pôžitok pri tom, keď ste nahrávali Radka Procházku?“

„Už ste počuli, že jestvuje SVEDOMIE?“

„Máte problémy s emóciami? Striedate často protichodné emócie? Dávate to ľuďom nandat?“

„Ste bezohľadný? Ste na seba hrdý?“

„Máte chochmes o pocite viny? Už vám niekto vysvetlil, čo je to pocit viny? Cítite sa dobre, že nepociťujete vinu?“

„Obviňujete iných, hoci ste sám čosi pokazili? Obviňujete iných, aj keď oni za to nemôžu?“

„Beriete si zásluhy za prácu ostatných okolo vás?“

„Už vám niekto prezradil, že by ste mohli brať na seba zodpovednosť za vaše zlé rozhodnutia alebo chyby?“

„Zneužili ste strach ľudí?“

„Ublížili ste už niekomu?“

„Viete o tom, že často nemáte dôkazy na vaše obviňovania?“

„Šoférovala vaša matka 600 km denne?“

„Vedela vaša matka, že ju chcete použiť ako dôkaz o svojej =nevine=?“

„Porušili ste colný zákon a vedeli ste to?“

„Poznáte sa s mafiou?“

„Velíte nejakej mafiánskej skupine?“

„Ste hrdý na to, že vás ešte nikto neodhalil?“

Nahrávali ste si váš rozhovor s Marianom Kočnerom?“

„Máte peniaze schované v daňovom raji?“

„Zasahovali ste do nezávislej činnosti polície aj vyšetrovateľov?“

„Viete, čo je to svedomie?“

„Viete, čo je to byť nevinný?“

„Boli ste niekedy normálny?“

„Milujete niekoho iného než seba?“

„Vysvetlil vám už niekto, čo znamená MILOVAŤ?“

„Ste vy vlastne človekom?“

„Pochopili ste, že karme neujdete? Veríte, že jestvuje nejaký boh? Bojíte sa?“

„Chceli ste už emigrovať?“

…*…*…

A tak ďalej.

And so on.

Und so weiter.

Et cetera.

Kaj tiel plu.

 

Jn 3, 19-21: A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. 21 Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

((Why did you save me? And now can I die? Do you help the devil voluntarily? Are you a slave of sin? Did someone force you?))

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

Je to „čestný“ človek. Fakt? Unbelievable!

08.03.2021

Pán poslanec NR SR Jozef Pročko (OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena.Zdola): „Nie, odísť sa nechystám. To, že má Igor *atovič svoje komunikačné chyby, je v poriadku, lebo je to »čestný« človek. Keď Sulík zoberie zo svojho ega a *atovič zo svojej ješitnosti, tak si myslím, že to bude super.“ Igor *atovič: „Kým som zháňal vakcíny, Sulík klamal, útočil a nadával“ do omrzenia [...]

izrael synagóga

Zrútenie tribúny v synagóge si vyžiadalo najmenej dvoch mŕtvych a vyše 150 zranených

16.05.2021 21:52

Podľa starostu židovskej osady v Predjordánsku bola budova synagógy nedokončená a preto bolo zhromažďovanie ľudí v nej nebezpečné.

Nedeľa popoludnie, zápchy na hraniciach s Rakúskom

Tri hodiny v rade áut do Rakúska. Priechodu Jarovce - Kittsee je lepšie sa vyhnúť

16.05.2021 21:10

Vodiči, ktorí majú z hlavného mesta SR namierené do Rakúska, by sa mali vyhnúť diaľničnému priechodu Jarovce - Kittsee.

Vatican Pope

Pápež František vyzval na ukončenie bojov v Pásme Gazy aj Mjanmarsku

16.05.2021 20:30

Pápež František celebroval špeciálnu svätú omšu za obyvateľov Mjanmarska. Modlitba prišla v čase, keď vládnuca junta začala útočiť na mesto Mindat.

izrael ruiny bombardovanie gaza

Netanjahu odôvodnil nálet na budovu, v ktorej sídlili viaceré médiá

16.05.2021 19:50

Podľa izraelského premiéra malo v zbombardovanej budove kancelárie aj nepriateľské hnutie Hamas.

matthew1801

aj boh má humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 307
Celková čítanosť: 1160194x
Priemerná čítanosť článkov: 3779x

Autor blogu