Založ si blog

Odfláknuté odsúdenie Kotlebu

Veľmi háklivá až chúlostivá vec! Keď som si prečítal, ako sú dokonale špekulantsky naformulované paragrafy 421 až 424 (300/2005Zz), až som sa zľakol, či mňa, partizánovho syna a praktizujúceho kresťana katolíka nezavrú kvôli tomu, že sa mi nepáči machiavelisticky stáročia šírené heslo „Účel svätí prostriedky“ (figu borovú! dejiny dokázali, že je to idea „Temnoty“ a ľahko do toho spadne ktokoľvek, kto si nedá bacha!)

Prv, než budem pokračovať, najprv krátka citácia z KKC: 1807 Spravodlivosť je morálna cnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí. (2095) Spravodlivosť voči Bohu sa volá „cnosť nábožnosti“ (virtus religionis). Spravodlivosť voči ľuďom robí človeka schopným, aby rešpektoval práva každého (2401) a vnášal do ľudských vzťahov súlad, ktorý podporuje primeraný postoj (aequitas) voči ľuďom a voči spoločnému dobru. Spravodlivý človek, o ktorom sa často zmieňuje „Sväté písmo“, sa vyznačuje stálou priamosťou svojho myslenia a správnosťou svojho správania voči blížnemu. „Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zámožnému nechytaj stranu! Svojho blížneho súď spravodlivo!“ (Lv 19, 15). „Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi“ (Kol 4, 1).

Teraz zacitujem tie „neslávne“ paragrafy…

§ 421

(1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) verejne,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) za krízovej situácie.

 

§ 422

(1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel, prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust.

 

§ 423

Hanobenie národa, rasy a presvedčenia

(1) Kto verejne hanobí

a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu alebo

b) skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) najmenej s dvoma osobami,

b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

c) ako verejný činiteľ, alebo

d) za krízovej situácie.

 

§ 424

Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti

(1) Kto verejne

a) sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto takéto obmedzenie vykonal, alebo

b) podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) ako verejný činiteľ, alebo

c) za krízovej situácie.

Zdroj: Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

 

Ak sa letmo pozriem na všetko to teátro okolo vyhlásenia viny M.Kotlebu – mňa osobne netrápi samotný predseda ĽS NS – viac ma trápi tá nedokonalosť a doslova odfláknuté odsúdenie a hrozne mi to pripomína justičný zločin proti Mazurekovi.

Opakujem: hnevá ma tá slabota, odfláknutie. Ako keby nikto nechcel dôsledne urobiť to, čo už dlhé roky KTOSI túži urobiť, ale nenašiel nikoho poriadneho, aby to aj zrealizoval. Keď šlo o Mazureka, vypočul som si video z rádia Frontinus trikrát a nenašiel som jediný oporný bod, o ktorý by sa mohol ktorýkoľvek človek na tejto planéte oprieť (a nie že sudca najvyššieho súdu!), a to tu údajne žije už pomaly 8 miliárd ľudí. Tí sudci sa spoliehali na to, že v spoločnosti jestvuje vyslovene odpor proti tejto tematike a médiá to tak preháňali, až napokon dosiahli opak – čím viac búšili, tým väčšmi si to nikto nevšímal, okrem zaujatých jedincov. ALE čuduj sa svete – ono sporné video zmizlo z webstránky YouTube-com, ako keby to jediné malo zabezpečiť, aby sa zamlčal justičný omyl/zámer… Lenže na svete už bolo priveľa obdobných zámerných odfláknutí alebo podvodov, tak načo aj my na Slovensku pridávame? To mi je tak trochu záhadou…

A teraz samotný M.Kotleba – pripusťme, že všetci tí, ktorí mu išli po krku, že možno majú pravdu. ALE ak niekto chce vykonať či poslúžiť „Spravodlivosti“, tak to nemôže robiť nespravodlivo, takto chabo a diletantsky, ako to v ostatnom období robili „tí objednaní“ na to, aby to vykonali – nebudem menovať.

Čo to má byť za doba, keď aj nevinný človek, ktorý sa opováži uvažovať nahlas, môže byť nesprávnym chápaním citovaných paragrafov odsúdený?! Na jednej strane si nedali záležať, aby všetko okolo toho procesu urobili „správne“ a aspoň sa priblížili k dokonalosti – NIE – ako keby vopred rátali s tým, že vytvorme „atmosféru strachu“ tak, ako to bolo kedysi u nás v päťdesiatych rokoch za Komančov v časoch socializmu (svoje si zažili v ZSSR – ale! – aj USA ako „bašta demokracie“ mala svoje totalitárske obdobia – treba si to len vyhľadať, ako považovali za komunistov aj bezúhonných občanov USA…)

Ešte k tomu nebezpečnému výroku „Účel svätí prostriedky“ (KLAMSTVO) si pripomeňme definíciu machiavelizmu:

Machiavelizmus je nesprávne pochopenie učenia N. Machiavelliho, podľa ktorého je to politická zásada, ktorá hovorí o politickom boji v mene tzv. »vyššieho cieľa« (musí viesť k zabezpečeniu väčšieho blaha a šťastia v prospech Spoločnosti) s použitím akýchkoľvek prostriedkov, vrátane násilia, bez ohľadu na akékoľvek morálne princípy. Ale v tomto sa „machiavelizmus“ mýli, lebo tento druh postoja aj činnosti neprináša trvalý osoh a vždy sa to zvrhne na nechcené, nemilé, negatívne následky…

Machiavellismus je dnes považovaný za označenie pragmatického a cynického konania v politike. Ako machiavelista sa označuje ten, kto uznáva, že účel svätí prostriedky ((OMYL!)), je ochotný dopúšťať sa morálne pochybného konania v snahe dosiahnuť všeobecne prospešný cieľ. Pojem ako taký má pôvod od Niccolò Machiavelliho, predovšetkým pre jeho dielo =Vladár=. Hoci Machiavelli uznával iba svet reálny, plný vrtošivej ľudskej povahy, jeho ciele vždy boli morálne odôvodniteľné – fungujúci silný štát. Základom Machiavelliho názoru je fakt, že politika sa odohráva v reálnom svete, a nie vo svete morálnom.

A teraz tie „slávne“ čísla alebo spojenie dvoch čísiel, a to: 14 a 88

Ako podľa akéhosi scenára väčšina oficiálnych a mienkotvorných médií to šírili už dlhé roky a búšili do našej Spoločnosti – ALE – ako to, že si ich žiadny prokurátor alebo bojovník za „Spravodlivosť“ nevšimol a neudal (tie médiá!)? Nebyť týchto médií, kto by vedel o akomsi šírení skrytých alebo neskrytých symboloch 2 čísiel?! Prečo nikto nepotrestal tieto médiá za nadmerné PROPAGOVANIE oboch čísiel?! Tie paragrafy, ktoré som citoval vyššie, by úplne stačili.

A potom – znovu tu vidím nedokonalosť a odfláknutie – ktoré si takmer nikto nevšimol?

Mnohé médiá, vrátane denníkov N aj SME doslova vyučovali nasledovne: Toto číslo 14/88 je v neonacistických kruhoch notoricky známe, tvrdili oni zhodne. Štrnástka znamená 14 slov: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Musíme zabezpečiť existenciu našim ľuďom a budúcnosť bielym deťom). Číslovka 88 je odkazom na nacistický pozdrav. Písmeno =H= je ôsme v abecede. HH, teda 88, znamená „Heil Hitler!“.

Preklad cez translater google.com: „Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.“

Pravda / redaktor Repa: „Musíme ochrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti“. (Tie preklady sú mikroskopicky odlišné – ale to zrejme aj vďaka bohatosti spisovného slovenského jazyka)

Pán redaktor Repa z denníka Pravda napísal: „Autorom tejto vety je americký neonacista David Lane a stala sa mottom teroristickej skupiny The Order, ktorej bol členom. Číslice 88 sú zasa v neonacistickom prostredí využívané ako šifra pre pozdrav Heil Hitler!, pretože písmeno H je ôsme v abecede.“

Prepáčte – ALE – nemýlite sa všetci?

Ja pripúšťam, že ten nebezpečný americký neonacista David Lane bol taký a onaký a je asi vinný a porobil (spáchal či učinil) všeličo, lenže tento konkrétny výrok ((A TO JE ZNOVU to DILETANTSTVO a odfláknutie!)) JE PLNE v harmónii a nekonfliktne so znením článku číslo 19 z „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“ ktorá bola schválená VZ OSN (10.12.1948) VDĽP – „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu, toto právo nepripúšťa, aby niekto utrpel ujmu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice štátu.“

Čo je nesprávne alebo nespravodlivé na tom výroku? Pozor! Mne osobne je jasné, že ten David Lane možno páchal všeličo a konal zločiny, pre ktoré ho zavreli na doživotie (presnejšie na 190 rokov väzenia – POZOR! – oni ho zavreli za činy, a nie za nevinnú ideu, za nevinný výrok, lebo dosaďte za pojem WHITE nejaký iný a je to rovnako nevinné – takže jedine činy môžu byť stíhateľné, nie myšlienka) – ale samotný výrok je v súlade s článkom 19 a dáva logiku – tak ako si svoju vlastnú existenciu (bytie) v duchu od Boha darovaného pudu sebazáchovy chráni ktorýkoľvek živočíšny druh, ale aj všetky rasy či kultúry či náboženstvá alebo komunity a Spoločnosti – to je úplne prirodzené a bolo by čudné, ak by sa mala robiť umelá výnimka!

Ani David Lane a ani nikto zo skutočných zločincov nemôže byť príčinou, aby sa vydobyté ľudské práva, za ktoré bojovali mnohé generácie po stáročia, obmedzili UMELO a JEDINE proti jednej entite… Ak niekto robí neplechu, koná zlo, či pôsobí škodu a podobne, nech je súdený naozaj spravodlivo, a nie že ktosi premúdrelo si uľahčuje =robotu=!

Aj M.Kotleba – ak ste vedeli niekto, čo zlé urobil za roky šéfovania kraju (BBSK), prečo ste nič nepodnikli? Ak je čokoľvek iné a dokázateľné, prečo ste si to nechali a nič neurobili? Ale odfláknete to v „akože-dobrej vôli“ a vopred rátate s tým, že dobrá vec sa podarila… Chyba, omyl, hlúposť – robiť spravodlivosť nespravodlivo je ako keby ste tú známu sošku gréckej bohyne hodili o stenu, nech sa rozpadne, rozbije, zanikne…

 

A odflákli ste – VY – mne neznámi akože-bojovníci ešte aj to ôsme písmeno! Vyhľadávač mi našiel až dve miesta s abecedou:

Slovenská abeceda (má 46 písmen):

a, á, ä, b, c, č, d, ď ((ôsme písmeno nie je H! ale Ď)), dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó,

ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž

+

Slovenská abeceda má znakov presne 46: a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i í j k l ĺ ľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž

Chce mi niekto tvrdiť, že UMELO upravil slovenskú abecedu, aby mohol zneužiť číslo 88 proti Kotlebovi? To hádam nie?! Slovenská abeceda je tu dlhšie ako štát po roku 1993, kedy došlo k rozdeleniu ČSFR! Tých 46 písmen je rázne proti tým, ktorí toto sfušovali, odflákli!

 

Je možné, že ktosi z týchto „údajných bojovníkov“ proti nacistom a fašistom narýchlo menil slovenskú abecedu? A prečo ste nezmazali aj všetky zmienky o abecede, ktoré sú ponúkané školákom v prvom ročníku ZŠ?! Že to nie je VIDEO na YouTube-com?

Odfláknuté!

Prečo – ak teda CHCETE bojovať proti nacizmu a fašizmu – tomu nevenujete skutočnú pozornosť aj dôslednosť a nechávate to takto halabala dokatovať? Týmto dosiahnete iba opak – že by vám O TOTO IŠLO!? Tomu stále nemôžem uveriť – hoci – …?

 

Namiesto „konca“ článku – trochu umenia – ktoré síce bolo v inej dobe a za iných okolností, ale podstata zostala…

*

Bol hrozný tento štát

keď musel si sa pozerať

ako zakázali písať

a zakázali spievať

a bolo im to málo

rozkázali deťom

modliť sa ako si prialo

veličenstvo Kat

 

(… tvrdil Karel Kryl)

+

 

Niet slobody, keď človek píše,

len čo druhí chcú počuť.

Niet slobody tam,

kde človek nemôže byť sám.

Niet slobody a nemôže byť,

kde je nekorektné nadávať si a aj kliať.

Slnko v duši a metastázam pokoj…

A s vlkmi bok po boku vyť

(… Mr.Vyoral)

+

 

Daj, nech môžeme všetko spievať,

daj, nech môžeme všetko povedať,

nech sa môžeme rovno pozerať

a nestraší nás nič.

Nech je naša voda čistá,

a tiež naše svedomie

a o všetkom, čo sa chystá,

nech vieme aj my.

Zbav nás, Bože, hriechu bázne,

zbav nás hanby mlčania,

ďalšie skúšky, ďalšie nebezpečenstvá,

nech nám už duše nezmenia.

Daj nám šťastie, daj nám krásu

a tiež plač nám daj,

len tou ťarchou temných časov už nás netrestaj.

Čítam čítaš čítame a nestačíte sa čudovať?

29.10.2020

Toľko sa toho nahromadilo, že pomaly bude záujemca potrebovať špeciálnu aplikáciu, aby to zvládol, alebo ako podaktorí, uverí prvému, čo mu jeho =miláčik Igorko= naservíruje. Včera som prvýkrát osobne stretol človeka, ktorý volil Igorka a so strašnou hanbou sa mi zdôveril (čakajúc v rade a nedodržoval dvojmetrový odstup a rúško nemal cez nos – typický volič [...]

Pár slov na počesť Otca Vlasti

25.10.2020

(Humor, satira, Paródia) Kam sa hrabú na nášho »Otca Vlasti« také historické motovidlá, akými boli Pinochet, Chruščov, Honecker, Fidel Castro a iní?! Áno, keďže sluhovia aj pätolízači nášho slovenského »Otca Vlasti« využili medzeru v nedokonalom zákone. Je to podobné ako pri obchodoch! Obchody nie sú zatvorené, ale keďže je zákaz vychádzania, tak do nich nikto [...]

Pomodlite sa aj vy!

22.10.2020

Ak sa dobre pamätám, cez médiá sme sa mohli počas 7 mesiacov dozvedieť dostatočne veľa a pri troche pozornosti máme dostatok „info“, takže ten pandemický plačko na čele štátu má extrémne sťaženú „robotu“. Áno, má moc, ale nie na všetko a nie vždy. A potom sú tu aj univerzálne / nadčasové „veci“, napríklad Prís 11, 20-21: „Ľudia, čo majú srdce [...]

generál Pavel Macko

Generál Macko radí operáciu dokončiť, hoci nie je pripravená

30.10.2020 07:00

Generál Macko považuje plošné testovanie za nedostatočne pripravené. V tomto štádiu ho však považuje za potrebné dokončiť, inak hrozí chaos.

koronavirus, testovanie, Orava

Všeobecní lekári: Vláda nahrádza odborníkov vojakmi a policajtami

30.10.2020 06:00

Ostrý list s odporúčaním, aby sa veľké testovanie zrušilo, poslali premiérovi Igorovi Matovičovi všeobecní lekári.

Robert Fico

Smer chce odvolávať celú vládu. Bez Hlasu to nepôjde

30.10.2020 06:00

Šéf Smeru Rober Fico sa chystá na budúci týždeň iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady na vyslovenie nedôvery vláde Igora Matoviča.

summit, koronavírus

ONLINE: EÚ si má vymieňať informácie aj pacientov

30.10.2020 05:50, aktualizované: 07:14

Masové testovanie populácie bude podľa šéfky EK Ursuly von der Leyenovej kľúčom k riešeniu pandémie. Najťažší pacienti budú putovať po Európe.