Založ si blog

K€ď n€platia žiadn€ pravidlá

Ygor Šašovič prytvrdyľ, ž€ údajn€ Gell€brini (podYa necho) mogol spáchať trefný čln, nedal totiž Gójov do quarantina! Premiéros Slovenskoš republikoš Maestro Ygor Šašovič zakračuje v úbokoch na bývalého Maestra Gell€briniho (zo strany Kade?Tade?-SD). Narcisistyno Ygoro Šasovičo tvjardyt, što On geroj mog vméste s paňoj Sakovoj spúchať triastnyj čln, katóryj sa tykajet ograzenia v€r€jnégo zdaróvja, patamu što nenařídil povinnuju quarantina dľa Gójov v ošadzách, katóryje sa vazvraščali iz Angliji damój.

     Pún Premiéros raz razgaváril: „Prepáčt€ trošku aj m€škaNi€. Na úvod b€ri€m to na s€ba. Na úvod. Pov€dal som si po tých 4 m€siacoch campagn€, ž€ by sa patrilo trošku dlhši€ pospať a trošku dlhši€ som pospal.“

Ygor Šašovič by už mjaul pr€stať vyplakávac na plačovkách a zvaľovať vynu na yních. Aj situácia v osadách Gójov bola predvídateľná. Kombinácia nýzkych hygienických štanďarďov a vysokej koncentrácy€ ľudzí vytvára ydeálnye podménky na šýr€Ni€ nákazi. A tvrdiť, ž€ za to móž€ Peter Pellegrini, ktorý mu „poslal darček“, tak to je naozaj prisilná cáfa.

+

     Úž€ra al€bo úž€rníctvo (v dávn€j slov€nčyn€ aj lichva) môž€ byť:

v širšom zmysl€ (tak aj v súčasnom slov€nskom, č€skom, al€ aj n€m®ckom, rakúskom a pod., práv€): každé zmluvné ujednaNi€, podľa ktorého zmluvná strana A, ťažiac zo situácie slabosti (t.j. najmä tiesn€, n€skúsenosti, prípadn€ aj ľahkomys€ľnosti a podobne) zmluvnej strany B, dostan€ pln€Ni€ zmluvnej strany B, ktoré je v hrubom nepom€r€ k pln€niu zmluvnej strany A, inými slovami: zmluvné ujednanie, z ktorého vyplýva zreteľne pr€hnaný zisk j€dnej strany v dôsl€dku využitia situácie slabosti druhej strany

v užšom zmysl€ (tak v bežnej komunikácii a napríklad aj v práve USA): len tzv. úroková úžera, t.j. požičaNi€ p€ňazí (v trochu širšom zmysl€ aj tovaru a iných v€cí) za prehnan€ vysoký úrok

začiatkom nášho l€topočtu a v str€dov€ku: akýkoľv€k úrok

Po 2. sv€tovej vojn€ a do júna roku 0002014 na Slovensku (na rozdiel od západnej Európy) bola úžera l€n predm€tom tr€stného zákona a Ni€ občiansk€ho zákonníka, čo z právn€ho hľadiska spôsobovalo viac€ré problémy.

+

Trestné právo

  • 235 trestného zákona (300/2005 Z.z.) uvádza o úžere toto:

(1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá € alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) na chránenej osobe, alebo c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Rovnako bola úžera definovaná v predchádzajúcom trestnom zákone (zák. č 140/1961), odlišná bola ale časť špecifikujúca trest za úžeru.

Úžera nie je podvod, pretože úžerník neuvádza nikoho (iného) do omylu.

 

Občianske právo

  • 39a Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) uvádza o úžere toto:

Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

+

 

     Úžera na Slovensku naďalej prekvitala

Slováci majú uzatvorených niekoľko stotisíc zmlúv so spoločnosťami, ktorých celková odplata za rok dosahuje až 98 percent.

 

Znamená to, že ak si spotrebiteľ požičia napríklad 200 eur, musí za rok vrátiť 398 eur. Vyplýva to z monitoringu Ministerstva spravodlivosti SR a Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich.

„Zmluvné podmienky však ustanovujú, že 1/3 z celkovej odplaty je úrok, 1/3 je poplatok za spracovanie alebo za iné administratívne náklady a 1/3 sú rôzne iné poplatky. V praxi tak dlhodobo prekvitá snaha zahmlievať skutočnú odplatu a túto skrývať do rôznych poplatkov,“ vysvetľuje praktiky nebankových subjektov Správa o pôsobení úžerníckych nebankových spoločností a enormnom náraste exekučných konaní, ktorou sa bude parlament SR zaoberať na májovej schôdzi. Správu na žiadosť nezaradeného ex-poslanca Alojza Hlinu do národnej rady predložil minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Rozšírenosť úžery a úžerníckych praktík sa podľa dokumentu spája s praktikami neúmerného navršovania požadovanej odplaty pri úveroch a pôžičkách poskytovaných spotrebiteľom. Najčastejšie sa využívajú 3 úžernícke praktiky.

V zmluve sa uvedie takzvaná zmluvná odmena, ktorá neraz tvorí 60 až 80 % požičanej istiny, pričom v zmluve sa ďalej vôbec neuvádzajú úroky požadované od spotrebiteľa. Veriteľ vyhlasuje, že úver alebo pôžička sú bezúročné a bez poplatkov. V skutočnosti však spotrebiteľ zaplatí odplatu vo výške 60 až 80 %, ktorou je neraz vopred požadovaná odmena.

Druhou nekalou praktikou je, ak veriteľ uvedie v zmluve, že spotrebiteľ je povinný vrátiť istinu navŕšenú o 80 až 90 percent, pričom vo všeobecných obchodných podmienkach sa uvádza, že tretina z požadovanej odplaty sú úroky, tretina poplatky s poskytnutím úveru a tretina odmena veriteľa za poskytnutie úveru. Opätovne ide o skrývanie skutočnej odplaty do poplatkov a klamanie spotrebiteľa.

Treťou praktikou býva, že spotrebiteľ požiada o úver napríklad 10-tisíc eur na obdobie troch rokov, veriteľ však v zmluve uvedie, že spotrebiteľovi požičal 20-tisíc eur, a to bezúročne, pričom skutočne mu poskytol len 10-tisíc eur. Spotrebiteľ spláca celkovú sumu 20-tisíc eur, a tým preplatí celý skutočne požičaný úver, pričom odplata je 10-tisíc eur, to znamená sto percent a každoročne 33,33 percenta! „Všetky uvedené praktiky podstatným spôsobom ohrozujú práva spotrebiteľov a zakrývajú prípady úžery a úžerných plnení v súčasnosti skryto uplatňovaných v praxi,“ uvádza rezort spravodlivosti SR.

Celkový počet exekúcii podľa štatistických údajov ministerstva spravodlivosti má stúpajúcu tendenciu, pričom v roku 2013 bolo na súdoch ako neskončených vedených a evidovaných viac ako 2,8 milióna. Počet nových začatých exekučných konaní v medziročnom priemere predstavuje počet viac ako 550000 konaní. Exekúcie voči spotrebiteľom nie sú osobitne evidované, rádovo podľa rezortu justície možno odhadovať, že počet exekúcii vedených proti spotrebiteľom sa pohybuje v 100-tisícových číslach.

„Ministerstvo spravodlivosti SR si uvedomuje tento nežiaduci jav a stav v Spoločnosti SR a snaží sa proti nemu aktívne postupovať, a to jednak v rovine reálnej právnej pomoci poškodeným spotrebiteľom a jednak v rovine legislatívnych opatrení. Z tohto dôvodu je potrebné privítať prijatie ostatnej novelizácie Občianskeho zákonníka, ktorá do slovenského právneho poriadku zavádza opätovne inštitút civilno-právnej úžery založený na absolútnej neplatnosti úžerného právneho úkonu a inštitút civilno-právnej odplaty, ktorý bude integrovať všetky materiálne vnímané plnenia, ktoré budú od spotrebiteľa požadované,“ uvádza materiál…. Borec zároveň v správe vyslovuje presvedčenie, že nastal čas, kedy by mali byť nebankové subjekty už konečne licencované. Zároveň vyzýva na vzdelávanie spotrebiteľov vo finančných vzťahoch, ktoré by sa malo začínať už na základnej škole.

+

Podľa európskych štatistík až 1,2 milióna Slovákov žije na hranici chudoby, pričom súdy riešia viac ako milión exekučných konaní. Zo štatistiky Sociálnej poisťovne SR pritom vyplýva, že takmer 26000 dôchodcov malo exekúciu na dôchodok. Do problémov sa penzisti dostali aj kvôli úžerníckym pôžičkám od niektorých nebankových spoločností.

Okrem definície „civilnoprávnej úžery“ schválená novela stanovuje najvyššiu možnú odplatu pri pôžičkách. „Tento zákon môže byť prvým krokom v boji proti úžere ako takej,“ okomentoval Anton Martvoň.

Pôžičkovým spoločnostiam dosiaľ zákon nedefinoval strop pre maximálny úrok pri rýchlych pôžičkách. V praxi mohli ľudia zaplatiť na úrokoch a poplatkoch za pôžičku vo výške pár stoviek eur aj dvojnásobok v rámci jedného roka.

Zmluvy majú tieto spoločnosti nastavené často tak, že pri oneskorenom splácaní (alebo nesplácaní) poplatky raketovo rastú. Neplatiči preto mohli čeliť exekúciám, hoci výška pôžičky bola vo výške pár stoviek eur. V extrémnych prípadoch zadlžení ľudia mohli prísť o príbytok.

Novela tiež upravuje odplatu pri pôžičkách od nebankoviek. Tá by podľa predkladateľov novely nemala prevýšiť 2násobok priemernej úrokovej miery v bankách pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne za 1. kalendárny mesiac štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.Toto však ešte presne upraví nariadenie vlády SR.

Exekúcie nehnuteľností súkromných osôb už nebudú možné pri dlhu do 2 000 eur. Predať nehnuteľnosť v exekúcii, v ktorej má dlžník trvalý alebo prechodný pobyt,  bude možné len po schválení súdu a vtedy, ak pôjde o dlhy vyššie ako 2 000 eur. Exekútor musí pritom preukázať, že pohľadávku nemožno vymôcť inak. Exekuovať nebude možné auto zdravotne ťažko postihnutých a auto na výkon povolania.

Trovy exekúcie nesmú presiahnuť šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur, 5násobok pohľadávky neprevyšujúcej 166 eur, 2násobok, ak ide o pohľadávku do 500 eur a výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.

Schválený pozmeňujúci návrh Antona Martvoňa a Otta Brixiho rieši situáciu, keď v exekúcii zablokovaný majetok zjavne prevyšuje výšku dlhu. Exekútor bude v takomto prípade musieť na žiadosť  dlžníka odblokovať zabezpečený majetok.

Rozšíril sa tiež zoznam neprijateľných zmluvných podmienok, zavádza sa v poradí ďalší dôvod neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje podľa súdu neprijateľnú zmluvnú podmienku a jej uzavretie bolo dosiahnuté nekalou obchodnou praktikou alebo úžerou, je neplatná.

Zo zmlúv by malo zmiznúť malé, ťažko čitateľné písmo. Spotrebiteľská zmluva musí byť písaná štýlom písma Times New Roman a nesmie byť menšie ako 12 bodov.

Prešiel aj pozmeňovák poslanca Branislava Škripeka. Podľa neho veriteľ musí informovať písomne alebo v SMS správe spotrebiteľa o tom, že nezaplatil splátku zo spotrebiteľského úveru do 15 dní od dňa splatnosti. Ak to pôžičková spoločnosť neurobí, môže dostať od Slovenskej obchodnej inšpekcie pokutu 70-tisíc eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až 140-tisíc eur.

+

To, že exprezident zbohatol na pôžičkách s vysokým úrokom, je fakt (asi preto hovoril o mafiánskom štáte?). Takisto nemálo ľudí sa vinou laxných pravidiel pôžičkární v kombinácii s finančnou negramotnosťou dostalo do problémov s exekútormi. Keď neskôr Ziska založil Dobrího angela, sám si dobre uvedomoval, že nielen ľudia dlhovali jeho firme, ale aj on niečo dlhoval spoločnosti.

     „daňový podvodník?“

Keď úžerník Andrej Ziska oblepil v rokoch 2013 a 2014 SR svojou tvárou, očakával, že časť nákladov na masívnu kampaň si cez svoju spoločnosť KTAG odpíše z daní! Skúsil, ale nevyšlo – úrady SR mu tento krok zatrhli! Účtovníctvo firmy KTAG (v ktorej má Andrej Ziska dodnes ako spoločník 50% podiel) potom 2krát prešetrovala polícia SR. Žiadny daňový podvod nezistili. (???)

Neskôr však prišlo na podnet prokuratúry SR ďalšie vyšetrovanie, ktoré sa skončilo obvinením konateľa Ziskovej firmy. Podľa polície SR je problém v tom, že si firma požiadala o vrátenie daní, hoci peniaze daniari Ziskovi nevyplatili. Inak povedané, trestá sa aj úmysel.

Ziska tvrdí, že polícia SR ho vyšetruje na Cicovu objednávku. Je skutočne na zamyslenie, čo políciu SR motivovalo kontrolovať účtovníctvo opäť a opäť, až kým nedôjde k obvineniu. Zároveň to však nič nemení na fakte, že exprezident Ziska špekuloval s daňami.

Exprezident SR nechal navyše kauzu nerozumne vyhniť. Vyhýbal sa odpovediam a trvalo pridlho, kým spravil poriadnu tlačovú konferenciu, kde odpovedal na všetky otázky. Na takéto postupy a zatĺkanie sú novinári zvyknutí skôr od súčasných držiteľov moči, nie od politika, ktorý sa tvári, že prináša zmenu politickej kultúry. Navyše, káuz v SR bolo už toľko, že ich do hĺbky sleduje a skutočne im rozumie málokto. Pridajte k tomu diskreditačnú kampaň a obraz Zisku ako toho, ktorý „je taký istý ako ostatní“, je na svete.

+

     Milionár s tvárou dobrého angela, alebo úžerník, usvedčený daňový kriminálnik a pozemkový podvodník! 5 rokov mandátu ex-prezidenta Zisku je dávno za nami a obraz „čistého“ človeka v Grasalkovičovom paláči je nenávratne prec. Otázka je o to aktuálnejšia, keďže Andrej Ziska sa otvorene pasuje do úlohy povestného „gazdu“ opozície.

Už aj médiá „hlavného prúdu,“ ktoré počas volebnej kampane ochotne slúžili ako Ziskov volebný štáb musia priznať pokrivenú povesť bývalej hlavy štátu. Otázniky sa vynárajú najmä v súvislosti s pôvodom Ziskovho majetku.

Starostlivo pripravený príbeh z dielne dobre platených PR špecialistov pripomína Slovensko-americký sen; Syn učiteľov Andreja a Márie z Potratu (o tom, že otecko bol takpovediac komunistickým „gagayášom,“ ktorý ľudí prenasledoval za náboženské presvedčenie, taktne pomlčíte) vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity.

Andrej Ziska neskôr pracoval ako projektant v štátnom podniku Naftoprojekt v Potrate. V roku 1990 odišiel promovaný inžinier Ziska na 1 a 1/2 roka do USA, kde vykonával manuálne práce na čerpacej stanici a v k nej prislúchajúcom obchode so sendvičmi a neskôr na stavbách first USA.

Tu mal Ziska zarobiť prvé big penáze, ktoré vzápätí investoval do americkej brokerskej spoločnosti, ktorá obchodovala na komoditnej burze. Tá ale nanešťastie do 3 týždňov skrachovala.

Andrej Ziska sa na Slovensko vrátil v decembri 1991. 18. februára 1992. Spolu so svojim bratom Jaroslavom Ziskom a bratrancom Bystríkom Ziskom založili spoločnosť s ručením obmedzeným TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL so sídlom v Keďmarku, ktorá vystupovala ako pobočka rovnomennej americkej spoločnosti v North Carolina vlastnenej ich priateľom.

Spoločnosť prevádzkovala sieť zlatníctiev na Slovensku, spolu s pobočkou v Ostrave v ČR. Po neúspechu so skúšobnou výrobou vlastných zlatých šperkov sa zamerala na ich nákup od slovenských a českých zlatníkov a následný predaj v USA.

Na tento účel v Severnej Karolíne 9. mája 1995 založili spoločnosť EUROGOLD CORPORATION, ktorej bol Ziska viceprezidentom a sekretárom (secretary). Ani tento Ziskov biznis ešte nebol úspešný. A paradoxne, tu sa začína písať príbeh milionára Zisku. V septembri 1996´ totiž zakladá „eseročku“ TatraCredit, ktorá ponúka službu Triangel. Tá spočíva v nakúpení spotrebnej elektroniky priamo od výrobcu, s cieľom „obísť veľkoobchodnú a maloobchodnú maržu a v následnom splátkovom predaji spotrebiteľovi.“ Sortiment sa postupne rozšíril o nábytok, hračky, športové potreby a podobne.

Odkiaľ dovtedy nie veľmi úspešný podnikateľ získal počiatočný kapitál, ktorý musel v tomto období predstavovať rádovo milióny slovenských korún – je otázne (niektorí odkazujú na jeho výrok o mafiánskom štáte – tak asi od mafie?). Ničmenej, Ziska onedlho založil akciovú spoločnosť QUATRO, ktorá ponúkala konkurenčný projekt splátkového predaja priamo v predajniach.

Anderko Ziska teda v podstate konkuroval sám š€b€. „Je to typický americký model, kde vlastníte úspešnú značku a sami jej vytvoríte aj konkurenciu.“ Vyňadryl sa svojho času ex-prezident. Ak štartovný kapitál v prípade nákupu elektroniky na úrovni výrobcu mohol predstavovať milióny korún, v prípade požičiavania peňazí to museli byť prinajmenšom desiatky miliónov slovenských korún!

A to stále bez riadneho vysvetlenia. Žiadne veľké know-how, žiadny solventný investor, jednoducho skromný inžinier z americkej „pumpy,“ ktorý sa za necelých osem rokov dostal k miliónom. Americký sen nie je nič. To Slovensko je očividne krajinou neobmedzených možností!

A ako bývalý exprezident hovorili, tiež „mafiánskym šťaťom,“ ktorého bol on, len tak mimochodom „hlavou“. Keď sme už pri tej úžerníckej mafii, zaujímavé sú najmä podmienky, za akých Andrej Ziska požičiaval. Ziskove splátkové firmy a nebankovka niekoľko rokov ponúkali ľuďom financovanie na úver s ročným úrokom až okolo 30 % (!). Kto splátky neuhradil, čelil exekúcii. Ziska s partnermi biznis vybudovali a v roku 2005 predali bankovému domu.

Ziska už toľko nevyzdvihoval fakt, že ním kontrolované spoločnosti požičiavali drahšie ako banky. A to v čase, keď Ziska pred rokom 2005 finančné spoločnosti riadil, ako aj následne do roku 2012, keď pôsobil v dozornej rade.

Napríklad nebankový subjekt Slovenská požičovňa pred rokom 2005 požičiaval pri úroku asi 26 %!, čo bolo zhruba 2násobne viac, ako ponúkali banky! Cez Ziskovo Quatro si zase mohli ľudia požičať napríklad pri úroku 33 %. Tento úrok platil napríklad v prípade, že si spotrebiteľ požičal na kúpu televízora vtedajších 10-tisíc slov€nských korún a po ši€stich mesiacoch Quatru vrátil 11 500 slov€nských korún.

Po roku 2005, keď Ziska nebankovku a splátkové firmy pr€dal, al€ naďal€j pôsobil v Dozornej rade Consumer Finance Holdingu, čelil holding pokutám od Slovenskej obchodnej inšpekcie SR. Tá mala viac€ro výhrad k rôznym produktom.

     „O skutočnej cene a podmienkach spotrebiteľského úveru sa spotrebiteľ dozvedá až zo splátkového kalendára, ktorý je mu však doručovaný až po podpise zmluvy, kedy už nemôže zrušiť účinky svojho konania,“ napísala Slovenská obchodná inšpekcia SR v rozhodnutí o udelení pokuty pre Consumer Finance Holding.

Obchodná inšpekcia pri udelení jednej z pokút vo výške 30000 eur uvádza aj viacero príkladov porušenia zákona spomínaným holdingom. Napríklad 1 z klientov nebankovej spoločnosti QuatroCar bol podľa inšpekcie v októbri 2011 nepríjemne prekvapený pri žiadosti o predčasné splatenie úveru zobratého na kúpu ojazdenej Škody Octavia. Až doma si totiž všimol poplatok za poskytnutie úveru vo výške 2 280 eur.

Celková výška nákladov na úver (RPMN) tak podľa obchodnej inšpekcie nebola na úrovni 14,34 percenta, ale viac ako 36 %! (úžera!)

Ďalšia klientka zas podľa inšpekcie tvrdila, že by nikdy nepodpísala zmluvu o úvere na VW Polo, ak by vedela o poplatku 150 eur za pristavenie vozidla. Pri ďalšej pokute vo výške 40-tisíc eur boli konštatované porušenia zákona, ako ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, upieranie práva spotrebiteľa, uvádzanie nepravdivých, nedoložených, neúplných údajov či nekalé obchodné praktiky.

Takže na tomto je postavený úspech Andreja Zisku. Pripomíname, že v prípade bývalého pána exprezidenta stál€ hovorím€ o tom „legitímnom“ podnikaní. Ak by sme sa pozreli na jeho nelegálne vratky DPH, pokútne obchody s poz€mkami, či kontakty so známymi „firmami“ z prostredia Reichelovho hotela Gerlach v Potrate, vyčerpali by sme hneď niekoľko strán textu.

Žiaľ, v týchto súvislostiach už len názov Ziskovej ps€udo-strany „Za ľudzý“ vyzni€va ako cynický výsm€ch. Andrej Ziska podľa všetkého vždy „mamonil“ najmä sám za s€ba. Kto vi€? Možno mu to občania SR „spočítajú“ aj s úrokmi!

+

Ex 22, 25-26: Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je pri tebe, peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako úžerník (vydierač)! Nebudeš od neho žiadať úroky! 26 Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka! (Koniec citácie)

+

Leviticus 25, 35-37: 35 Ak niektorý z tvojich bratov pri tebe ochudobnie a bude sa k tebe utiekať o pomoc, pomáhaj mu ako cudzincovi a prišelcovi, aby mohol pri tebe žiť. 36 Neber od neho úroky a nepýtaj od neho viac, ale boj sa Boha, aby tvoj brat mohol pri tebe žiť. 37 Nepožičiavaj mu peniaze na úroky a živobytie mu nedávaj tak, aby si tým namamonil.

+

Deuteronomium 23, 20: – Neber od svojho brata úrok od peňazí, ani úrok od potravy ani úrok od nijakej veci, čo sa požičiava.

Keď záchrancu asi nikto nezachráni

23.08.2021

Priznávam sa, že vôbec neviem, ako toto popísať a vystihnúť. Pred týždňom som sa vracal z centra mesta a celkovo som dumal nad X vecami, čo ďalej, čo nezabudnúť, čo vynechať, ako zvládnuť nenapísaný „program“ a totálne som si neuvedomil, že práve zažívam úpal… vonku bolo odhadom 32 stupňov a ten stav som si nevšímal príliš dlho… Po príchode [...]

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

sas, saska, sulik

Sulík: Máme ambíciu mať najlepší program, budeme o ňom ešte diskutovať

06.06.2023 11:46

Sulík predstavil beta verziu programu v oblasti školstva, vedy a výskumu, kultúry a osobných slobôd.

trnavskí colníci, falzifikáty drogérie, prací prach

Trnavskí colníci zaistili falzifikáty drogérie za 7000 eur. Podvodník pôsobil na internete

06.06.2023 11:40

Predávajúci cez sociálne siete ponúkal falzifikáty pracích práškov, gélov, šampónov a čistiacich prostriedkov.

Ukrajina Rusko priehrada Kachovka evakuácie uarus

Expert: Zničenie Kachovky hrá viac do karát Ukrajincom ako Rusom

06.06.2023 11:27

Voda podľa Zdeňka Kríža z Masarykovej univerzity poškodí ruské obranné postavenie.

Alkohol za volantom, vodič s tromi promile,

Neprekážalo mu poškodené koleso ani množstvo policajtov. Muž v Šamoríne nafúkal viac ako tri promile

06.06.2023 11:00

Polícia v Trnavskom kraji zadržala cez víkend dokopy troch vodičov pod vplyvom alkoholu, ktorí mali viac ako jedno promile.

matthew1801

boh stvoril humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 308
Celková čítanosť: 1369732x
Priemerná čítanosť článkov: 4447x

Autor blogu